bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

S T A T U T
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W WEJHEROWIE
z siedzibą w Wejherowie

 

Rozdział I
Przepisy ogólne. Cele stowarzyszenia.

§ 1.

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104, zm. 1990r. nr 14 poz. 86)

§ 2.

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wejherowie.
 2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może prowadzić odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego, oraz działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji zadań statutowych. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także wspieranie takiej działalności na rzecz ogółu społeczności oraz integracja absolwentów i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Działalność Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz członków Stowarzyszenia oraz wszelkich innych osób.

§ 6.

  Cele wymienione w § 5 Stowarzyszenie ma zamiar realizować poprzez:
 1. organizowanie spotkań i zjazdów absolwentów,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych,
 3. zabieganie o moralne i materialne wsparcie działalności szkoły poprzez osoby i instytucje będące jej sympatykami,
 4. organizowanie pracy społecznej członków i sympatyków na rzecz przedsięwzięć statutowych Stowarzyszenia,
 5. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami społecznymi.

§ 7.

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba, która identyfikuje się z jego celami i wystąpi do Zarządu z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków.

§ 8.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 9.

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają następujące prawa i obowiązki:
  1. korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczą we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  3. zachowują prawo wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  4. mają obowiązek przestrzegania i realizacji uchwał władz Stowarzyszenia,
  5. mają obowiązek bieżącego opłacania składek członkowskich.
 2. Członkowie wspierający Stowarzyszenie posiadają prawa i obowiązki wymienione w ust.1 z wyłączeniem pkt. „a”, natomiast na Walnym Zebraniu Członków uczestniczą jedynie z głosem doradczym.

§ 11.

 1. Członkostwo wygasa przez:
  1. śmierć członka,
  2. wystąpienie ze Stowarzyszenia,
  3. wykluczenie uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 2. Wykluczenie z członkostwa może nastąpić, jeżeli członek przez okres co najmniej 12-tu miesięcy kalendarzowych nie bierze żadnego udziału w działalności Stowarzyszenia, bądź nie przestrzega obowiązków wymienionych w § 10 lit. „d” lub lit. „e” Statutu.

 

Rozdział II
Władze Stowarzyszenia.

§ 12.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 13.

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy wybór:
 1. Zarządu,
 2. Komisji Rewizyjnej.

§ 14.

  Do właściwości Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia, a w tym między innymi:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. udzielanie Zarządowi absolutorium za każdy rok działalności,
 3. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 4. decydowanie o podjęciu bądź zaprzestaniu działalności gospodarczej,
 5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 7. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu bądź o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 10. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały stwierdzającej wygaśnięcie członkostwa.

§ 15.

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
 2. Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie Członków w przypadku, gdy nie uczynił tego Zarząd zgodnie z treścią ustępu 3.
 5. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 6. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd albo Komisja Rewizyjna, jeżeli ona zwołuje Zebranie Członków.

§ 16.

 1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz w innych sprawach, jeżeli żaden z członków Stowarzyszenia obecnych na Zebraniu Członków nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
 2. Walne Zebranie Członków nie może podejmować uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, jeżeli sprawy te nie były objęte porządkiem obrad.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

§ 17.

Do czasu wyboru przez Walne Zebranie Członków Przewodniczącego każdego Zebrania – Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu w przypadku, gdy Zebranie zwołał Zarząd, bądź Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jeżeli Zebranie zwoła Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków może być każdy z członków zwyczajnych Stowarzyszenia z wyłączeniem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 18.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków:
  1. Przewodniczącego Zarządu
  2. Vice - Przewodniczącego Zarządu
  3. Skarbnika Zarządu
  4. Sekretarza Zarządu
  5. Członka Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu. Uchwała Zarządu może być podjęta poza posiedzeniem, w formie pisemnej, o ile wszyscy członkowie Zarządu są za przyjęciem uchwały.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Mandat członka zarządu stowarzyszenia wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego.

§ 19.

  Do kompetencji Zarządu należy:
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie form i prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. przyjmowanie i odrzucanie spadków, zapisów i darowizn,
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu,
 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków projektu programu działania Stowarzyszenia,
 6. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do uchwalenia projektu budżetu,
 7. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji wysokości składek członkowskich,
 8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami w sprawach wymienionych w § 14 ust. 10-11,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 20.

 1. Nie udzielenie Zarządowi przez Walne Zebranie Członków absolutorium jest równoznaczne z jego odwołaniem.
 2. Walne Zebranie Członków może odwołać przed upływem kadencji cały Zarząd lub członka Zarządu bądź całą Komisję Rewizyjną lub członka Komisji Rewizyjnej.
 3. W przypadku odwołania członka Zarządu bądź członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków:
  1. Przewodniczącego Komisji
  2. Sekretarza Komisji
  3. Członka Komisji.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia
  2. kontrola działalności statutowej Stowarzyszenia
  3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
  4. nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
 5. Komisja Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. Członkiem Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
  1. nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 22.

 1. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach dotyczących wyboru i odwołania członków organów Stowarzyszenia, oraz na wniosek członka Stowarzyszenia.
 3. W głosowaniu jawnym w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego organu Stowarzyszenia.
 4. Do ważności uchwał organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4 Statutu, wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków organu o terminie jego posiedzenia.

 

Rozdział III.
Gospodarka finansowa. Działalność gospodarcza.

§ 23.

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. ofiarności publicznej,
  4. odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
 2. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być dofinansowana ze środków budżetu Państwa i budżetu samorządów terytorialnych, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 24.

Dochody z majątku Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

§ 25.

Zarząd Stowarzyszenia może zaciągać zobowiązania w granicach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 26.

 1. Zarząd odmówi przyjęcia spadku lub zapisu o ile jest oczywiste, że pasywa spadku przewyższają jego aktywa.
 2. Zarząd odmówi przyjęcia darowizny o ile związana ona byłaby z warunkami sprzecznymi z ideą i celami Stowarzyszenia lub mogłaby rodzić zobowiązania finansowe przewyższające wysokość wpływów związanych z tą darowizną.

§ 26 A.

  Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.

§ 27.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą nie wcześniej niż po upływie miesiąca od pisemnego powiadomienia członków Stowarzyszenia o takim punkcie porządku obrad przyszłego Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga podjęcia minimum większością 2/3 głosów przy obecności na Zebraniu co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna zawierać postanowienie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i sposobie pokrycia jego zobowiązań oraz wyznaczeniu likwidatora.

§ 28.

Statut niniejszy podlega uchwaleniu na Zebraniu Założycieli.Opublikował: Radosław Brunke
Publikacja dnia: 06.07.2015
Podpisał: Radosław Brunke
Dokument z dnia: 06.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 411